DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Żagań zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zagan.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Jakimczuk
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 68 477 10 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

 Urząd Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań

Do budynku prowadzą 2 wejścia - od placu Słowiańskiego oraz z tyłu budynku od strony parkingu Urzędu Miasta. Dojście do wejścia dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od prawej strony budynku. Wejście główne do budynku od strony Pl. Słowiańskiego posiada 2 schody. Przy wejściu od parkingu Urzędu z tyłu budynku znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób poruszających sią na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze magistratu. W budynku nie ma windy. 

Punkt informacji Urzędu Miasta znajduje się na parterze budynku. Po kontakcie z punktem informacji UM pracownik punktu obsługi poprosi odpowiedniego pracownika o zejście na poziom parteru. 

W budynku nie ma toalety ogólnodostępnej. 

Przed budynkiem po prawej i lewej stronie od placu Słowiańskiego istnieją miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty. Korzystanie z pomocy tłumacza w urzędzie jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej.
Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Tomasz Jakimczuk, tel. 68 4771021, e-mail: [email protected]

Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, 68-100 Żagań

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Jana Pawła II oraz z tyłu budynku od strony parkingu budynku Urzędu Miasta – dojazd od ul. Mickiewicza. Wejście główne do budynku od strony Jana Pawła II posiada kilkanaście schodów. Wejście z tyłu budynku dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu terenu bez progów na poziom pierwszej kondygnacji. Budynek wyposażony jest w platformę dźwigową dla osób poruszających się na wózkach umożliwiającą dostęp na pierwsze piętro budynku. 

Dla osób na poruszających sią na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze z tyłu budynku oraz pierwsze piętro. 

W budynku istnieje toaleta przystosowana da osób z niepełnosprawnościami na I piętrze. 

Z tyłu budynku znajdują się miejsca parkingowe. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.