BUDŻET OBYWATELSKI NA 2023 ROK

Zasady Budżetu Obywatelskiego

Zasady Budżetu Obywatelskiego określa Uchwała nr XLV/284/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2023 rok.

Oddajemy w ręce mieszkańców 625 tysięcy złotych – 500 tysięcy na zadania inwestycyjne i 125 tysięcy na zadania nieinwestycyjne. Od 13 do 27 czerwca czekamy na Wasze propozycje i pomysły. Nad zadaniami, które przejdą pomyślnie proces weryfikacji formalnej, będziemy głosować w terminie od 24 sierpnia do 7 wrzeźnia. Do 20 października poznamy wyniki decyzji mieszkańców i zadania, które wpisane zostaną do budżetu miasta na rok 2023. 

Zgłoś projekt w trzech prostych krokach:

  1. Wymyśl zadanie, które ma być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku.
  2. Zbierz podpisy mieszkańców Żagania na liście poparcia Twojego projektu (Załącznik nr 2). Każdy zgłoszony projekt musi być poparty przez co najmniej 15 osób, przy czym osoba zgłaszająca projekt jest jednocześnie osobą go popierającą.
  3. Złóż projekt z załączoną listą poparcia do 27 czerwca br. poprzez stronę https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski lub przekaż osobiście albo wyślij pocztą na adres Urzędu Miasta Żagań - Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2023" (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żagań).

W przypadku gdy wnioskodawcą zadania lub popierającym zadanie jest osoba małoletnia lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności cywilnoprawnych, do formularza zgłoszenia dołączyć należy zgodę opiekuna prawnego (Załącznik nr 3).  

Projekt zgłoszony w ramach żagańskiego budżetu obywatelskiego powinien:

  • być poparty przynajmniej przez 15 osób (przy czym każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć tylko jeden projekt), 
  • mieć charakter inwestycyjny (nowa inwestycja, modernizacja, rozbudowa, remont, zakup wyposażenia) lub nieinwestycyjny (wydarzenie o charakterze: kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i innym), 
  • być zaplanowany do realizacji na terenie będącym wyłączną własnością gminy. 

Ważne, aby zgłaszane pomysły dało się zrealizować w trakcie roku kalendarzowego (od opracowania projektu do realizacji inwestycji) oraz by należały one do zadań własnych gminy i były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

W tym roku zdecydowano, że w ramach budżetu nie będą wykonywane remonty lub budowy dróg oraz budowane parkingi powyżej 6 miejsc postojowych.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane działania, których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwoty:

• 300 tysięcy złotych – w przypadku zadania inwestycyjnego,

• 60 tysięcy złotych – w przypadku zadania nieinwestycyjnego.

Spośród przedstawionych przez Was propozycji zespół weryfikacyjny powołany przez burmistrza wybierze do 4 sierpnia 2022 roku projekty zgodne z powyższymi wymaganiami. Ostateczna lista zadań, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców, ogłoszona zostanie do 19 sierpnia 2022 roku w formie specjalnej ankiety. Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać maksymalnie 2 zadania z przedstawionej w ankiecie listy, z zastrzeżeniem, że jeden głos może zostać oddany na zadanie inwestycyjne, a drugi na nieinwestycyjne. Głosowanie nad zweryfikowanymi propozycjami odbędzie się od 24 sierpnia do 7 września 2022 roku.

Po podliczeniu Państwa głosów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostaną wybrane:

  • zadania inwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tysięcy złotych,
  • zadania nieinwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 125 tysięcy złotych.

Serdecznie zapraszamy do aktywności na każdym z etapów żagańskiego budżetu.