BUDŻET OBYWATELSKI NA 2025 ROK

Budżet Obywatelski na 2025 rok

Wraz z kolejną odsłoną Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim zwiększamy pulę środków, którą oddajemy do Waszej dyspozycji. Do zagospodarowania jest 716 tys. złotych591 tys. na zadania inwestycyjne oraz 125 tys. na zadania nieinwestycyjne. Budżet całkowity jednego zadania nie może przekroczyć 300 tys. zł w przypadku zadania inwestycyjnego lub 60 tys. zł w przypadku zadania nieinwestycyjnego. Wnioski o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Gminy Żagań o statusie miejskim na 2025 rok można będzie składać w terminie od 17.06.2024 do 05.07.2024. Głosowanie odbędzie się w dniach 02.09.2024-16.09.2024.

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań inwestycyjnych lub nieinwestycyjnych, które mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy.

W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji,
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie,
 • najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Żagania. W przypadku, gdy wnioskodawcą zadania lub popierającym zadanie jest osoba małoletnia lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności cywilnoprawnych, do wniosku dołączyć należy zgodę opiekuna prawnego.

Jakie zadania mogą być finansowane z żagańskiego budżetu obywatelskiego?

Do budżetu mogą być zgłaszane zadania o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym

Ważne, aby zgłaszane pomysły dało się zrealizować w ciągu 2025 roku (od opracowania dokumentacji projektowej do zakończenia inwestycji lub zadania nieinwestycyjnego) oraz by należały one do zadań własnych gminy i były zaplanowane do realizacji na terenie będącym wyłączną własnością Gminy.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania

 • które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,
 • które nie są ogólnodostępne, tzn. z efektów realizacji zadania nie może korzystać ogół mieszkańców Miasta lub różne grupy odbiorców,
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, unijnymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.,
 • których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwoty: 300 tys. zł – w przypadku zadania inwestycyjnego, 60 tys. zł – w przypadku zadania nieinwestycyjnego,
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
 • które są etapem lub elementem realizacji innego projektu,
 • remontu, bądź budowy dróg,
 • budowy parkingu powyżej 6 miejsc parkingowych,
 • polegające m.in. na remoncie lub wyposażeniu budynków i pomieszczeń jednostek oświatowych Gminy Żagań o statusie miejskim (tj.: żłobków, przedszkoli i szkół),
 • nienależące do zadań własnych gminy,
 • których realizacja nie jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

Jak zgłosić projekt?

Zgłoszenie projektu następuje na formularzu „Wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Gminy Żagań o statusie miejskim na 2025 rok" (Załącznik nr 1) lub poprzez platformę internetową https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski. Każdy projekt musi zostać poparty podpisami przy najmniej15 mieszkańców, przy czym każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć tylko jeden wniosek. Osoba zgłaszająca zadanie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego jest jednocześnie osobą je popierającą.

Składanie wniosku w formie papierowej na formularzu „Wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Gminy Żagań o statusie miejskim na 2025 rok"

 • Formularz wniosku oraz listy poparcia można pobrać ze strony internetowej https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski w zakładce "Do pobrania" oraz w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań (pl. Słowiański 17).
 • Wypełniony wniosek wraz z listą poparcia z podpisami mieszkańców można złożyć osobiście w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań w godzinach pracy magistratu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2025” (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Żagań). W przypadku, gdy wnioskodawcą zadania lub popierającym zadanie jest osoba małoletnia lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności cywilnoprawnych, do wniosku dołączyć należy zgodę opiekuna prawnego (Załącznik nr 3 ).

Składanie wniosku przez platformę: https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

 • W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej (poprzez platformę) wnioskodawca jest zobowiązany do załączenia skanu listy z podpisami mieszkańców, którzy popierają zadanie zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego oraz w przypadku, gdy wnioskodawcą zadania lub popierającym zadanie jest osoba małoletnia lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności cywilnoprawnych – skanu zgody opiekuna prawnego (Załącznik nr 3). Wzór listy poparcia można pobrać ze strony internetowej https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski oraz w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań.

Wybór zadań do realizacji

Spośród przedstawionych przez Was propozycji powołany przez burmistrza Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego wybierze do 13 sierpnia 2024 roku projekty możliwe do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ostateczna lista zadań, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców, opublikowana zostanie do 28 sierpnia br. na stronie https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski. 

Jak głosować?

1. Wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy Żagania, w głosowaniu jawnym i bezpośrednim, na formularzu Ankiety do głosowania. 

2. Głosowanie odbędzie się w dniach od 02.09.2024 do 16.09.2024 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy internetowej lub w formie papierowej.

Głosowanie przeprowadza się poprzez: 

a) dedykowaną platformę https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski 

b) złożenie Ankiety do głosowania w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań (pl. Słowiański 17) w godzinach pracy magistratu (Ankietę będzie możnać na stronie internetowej https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski w zakładce "Do pobrania" lub w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań).

3. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Żagania, niezależnie od wieku - zatem dzieci w każdym wieku, młodzież i dorośli. Weryfikacja danych, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Żagania, odbywa się na podstawie dostępnych rejestrów i ewidencji.

4. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz, oddając jeden głos na zadanie inwestycyjne oraz jeden na zadanie nieinwestycyjne.

5. Za nieważny uznaje się głos, który oddany został:

a) poprzez postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwy więcej niż jednego zadania inwestycyjnego lub nieinwestycyjnego, albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek (w przypadku głosowania w formie papierowej),

b) na ankiecie niezawierającej imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub czytelnego podpisu (w przypadku głosowania w formie papierowej),

c) przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania (w przypadku, gdy głosujący bierze udział w głosowaniu kilkakrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne - w przypadku głosowania w formie papierowej lub/i elektronicznej).

6. Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane zostaną:

a) zadania inwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 591 tys. zł,

b) zadania nieinwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 125 tys. zł.

7. Lista wybranych projektów do realizacji w 2025 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski – do dnia 29 października 2024 r.

Wszystkie wzory wniosków i oświadczeń wraz z uchwałą określającą zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2025 rok dostępne są na stronach https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski oraz na www.bip.zagan.pl 

Zasady budżetu obywatelskiego określa Uchwała nr LXXV/552/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2025 rok