POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań z siedzibą przy ul. Pl. Słowiański 17 68 – 100 Żagań.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji i ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2024 rok na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r poz. 40, z późn. zm.).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną B5, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji, przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy Żagań o statusie miejskim na 2024 rok. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy Żagań o statusie miejskim na 2024 rok. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.